11.12.2019

Առաջադրանքներ 

 

1)Տրված է AB=BC, AB=2AC

1 nkar.png

                    

P=48 սմ

AB=?, BC=?, AC=?

AC=1 մաս

AB= 2 մաս

BC= 2 մաս

AC+AB+BC= 5 մաս

48:5=9.6

9.6*2=19.2

AC=9.6

AB=19.2

BC=19.2

2) AB=AC

P=63սմ

BC=AB+9սմ

3.png

AB=?, AC=? BC=?

63-9=54սմ

54:3=18

18+9=27

Պատ․՝ AB=18, AC=18, BC=27

3.5.png

3) 

54.

10+5+13=28

55.

ABC=33

MNK=41

41-33=8

MNK եռանկյունը մեծ է ABC եռանկյունից 8-ով:

56.

AB=BC

AB=2AC

BC=2AC

P=55

P=2AC+2AC+AC=55

5AC=55

AC=55:5

AC=11

AB=2*11=22

BC=2*11=22

Պատ․՝ AB=22, BC=22, AC=11

57.

52-7=45

45:3=15

15+7=22

Պատ․՝ Երկու կողմերը 15, մյուս կողմը 22:

58.

66:11=6

2*6=12

4*6=24

5*6=30

04.12.2019

04.12.2019

 

Պարապմունք 18

Թեմա՝ Եռանկյան կիսորդը, միջնագիծ, բարձրություն

Սահմանում 1 Եռանկյան գագաթը հանդիպակաց կողմի միջնակետին միացնող հատվածը կոչվում է եռանկյան միջնագիծ:

եռանկյան միջնագիծ.jpg

Յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի 3 միջնագիծ:

Սահմանում 2 Եռանկյան անկյան կիսորդի այն հատվածը, որ միացնում է գագաթն ու նրա հանդիպակաց կողմի կետը, կոչվումէ եռանկյան կիսորդ:

Յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի երեք կիսորդ:

erankyan kisord.png

Սահմանում 3 Եռանկյան գագաթից հանդիպակաց կողմն ընդգրկող ուղղին տարված ուղղահայացը կոչվում է եռանկյան բարձրություն:

Յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի երեք բարձրություն:

եռանկյան բարձю.jpg

Եռանկյան միջնագծերը, կիսորդները և բարձրությունները ունեն նշանավոր հատկություններ:

Թեորեմ Յուրաքանչյուր եռանկյան միջնագծերը հատվում են մի կետում, կիսորդները ևս հատվում են մի կետում, բարձրությունները կամ նրանց շարունակությունները ևս հատվում են մի կետում:

1) Գծագրեք սուրանկյուն, ուղղանկյուն /որի մի անկյունը ուղիղ է/ և բութանկյուն եռանկյուններ: Նշեք կողմերի միջնակետերը և տարեք եռանկյան միջնագծերը:

KISORD.png

2) ABC եռանկյան AD միջնագիծը շարունակված է BC-ի մյուս կողմում DE հատվածով, որը հավասար է AD-ին, իսկ E կետը միացված է C կետին: Ապացուցեք, որ  եռանկյուն ABD= եռանկյունECD:

 Ըստ առաջին եռանկյան հավասար է:

 

 

 

20.11.2019

Պարպամունք 15
Թեմա՝ Եռանկյուն

Մի ուղղի վրա չգտնվող երեք կետերը հատվածները միացված պատկերը կոչվում է <<եռանկյուն>>։

erankyun.png

Եռանկյան գագաթը կազմված է երեք գագաթից՝ a, b, c, կողմերը՝ ab, bc, ca
Դիտարկենք ab կողմը, նրա հանդիպակաց անկյունը c-ն է:

Գծեք եռանկյուն, որի անկյունը լինի ուղիղ։

13.11.2019

Պ․ 13

29․ ունենք ABC անկյուն, որը հավասար է 77 աստիճանի։ Եվ ունենք DBC անկյուն, որը մեծ է առաջին անկյունից 17 աստիճանով:

Լուծում

77-17=60

60:2=30

30+17=47

 

Պատ․` 30, 47

 

31. ունենք ABC անկյուն, որը հավասար է 120 աստիճանի։ Եվ ունենք DBC, որը 3 անգամ մեծ է առաջին անկյունից, նրանք միասին 4 մաս են:

120:4=30

120-30=90

Լուծում

30, 90

 

Պարապմունք 9

Պարապմունք 9․

Թեմա՝ կից և հակադիր անկյուններ։

 

Հակադիր անկյուն

< 1-ը և < 2-ը հակադիր են:

Հակադիր անկյունները իրար հավասար են։

1.png

Կից անկյուն

< 1 և < 2 կից են։

Կից անկյունների գումարը միշտ 1800 է։

2.png


Խնդիր 1.

Տրված է որև է սուր անկյուն՝ 450

Կառուցել նրա հակադիր և կից անկյունները:

Հակադիր

3.png

Կից

4.png

 

16.10.2019

Պ․7

Երկարության միավորն են

1մմ, 1սմ, 1մ, 1կմ, 1դմ

1սմ=10մմ

1դմ=10սմ

1կմ=1000մ

1մ=100սմ


Խնդիր 1․

Ունենք AB հատված, AB=25սմ, AC=4սմ, Գտնել BC=?

25սմ-4սմ=21սմarm

BC=21սմ

Թեմա՝ անկյան աստիճանը

Փռված անկյունը (աստիճան)

prvat.png

Ուղիղ անկյուն

uxix ankyun.png

Սուր անկյուն

sur ankyun.png

Բութ անկյուն

but ankyun.png

Գծել 00,  270, 920, 300, 1700

00

0.png

270

27.png

920

92.png

300

30.png

1700

170.png

 

 

Պարապմունք 5

Երկրաչափ. պատկերների հավասարությունը

Երկու պատկերներ կհամարենք հավասար, եթե նրանց չափը և ձևը համապատասխանում է:

Վերցնենք AB և CD հատված.

Untitled  AB=CD ծայրակետերը համընկնում են:

 

Հատվածի միջնակետ.

Untitled

Անկյան կիսով AM=MB

Untitled

<al=<lb

 

Untitled.png

Untitled

Ա) այո

Բ) ոչ

Untitled

Untitled

AC-ի միջնակետը — B ն է

CE-ի միջնակետը — D ն է

AE-ի միջնակետը — C ն է

Untitled

4563

BD >AB

Untitled

4563

DE>AC

Untitled

AOB=AOC

Untitled

Untitled

ա) hl–ը և lk–ն

այո

բ) hl–ը և hk–ն:

ոչ

Ինքնաստուգում

1.Քանի՞ ուղիղ կարելի է տանել երկու կետով:

1

2.Բացատրեք ի՞նչ է ճառագայթը, ինչպե՞ս են այն նշանակում:

Ճառագայթը այն է, որ ունի սկիզբ, բայց չունի վերջ։ Ճառագայթը նշանակում են տարբեր տառերով։

 

3.Ո՞ր պատկերն է կոչվում  անկյուն, ինչպե՞ս են այն նշանակում: Բեր օրինակ:

Մի կետից դուրս եկող երկու ճառագայթներ կոչվում են անկյուն։

ankyun.png

4.Ո՞ր անկյունն է կոչվում փռված, բեր օրինակ:

Փռված անկյուն է կոչվում 180 աստիճան թեքված ուղիղ

L.png

5.Գծիր որևէ  ուղիղ, նշանակիր այն a-ով,  նշիր այդ ուղղու վրա  երկու կետ՝ A, B: Ուղղից դուրս վերցրու   M, L, P ետերը:

5.png

sadasdasda.png

25.09.2019

Երկրաչափությունը բաժանվում է երկու մասի <<Հարթաչափություն>> և <<Տարածաչափություն>>


Թեմա 1.  կետ, ուղիղ, հատված

 

ուղիղ.png

ուղիղները նշ․ փոքրատառ․

վերցնենք a ուղիղ

aab.png

կետերը նշում ենք մեծատառերով

 

պատկանելիության նշան

ae.png

Տրված կետով կարելի է տանել անվերջ թվով ուղիներ


ունենք երկու կետ

a b.png

Կարող եք անցնկացնել մի գիծ

Երկու կետով կարելի է տանել մեկ ուղիղ ընդորում միայն մեկը։

Առ․ 1

1.png

aABPRQ.png

4.png

4

5.png

Ա․Ա.png

Բ․Բ.png

Գ.png

Գ․

6.png

2

7.png

Ա) A-D, B-D

Բ) C-D