Ցանկապատ

Իմ կարծիքով, ցանկապատերը պետք են անվտանգության և տարածքները առանձնացնելու համար: Եթե մարդկանց խանգարում են ցանկապատերը, թող ուրիշ ճանապարհով գնան։ Ես համաձայն չեմ, որ հանեն թիվ 93 մանկապարտեզի ցանկապատերը, քանի որ այնտեղ կան շատ երեխաներ և ցանկապատերը նրանց անվտանգությունն է ապահովում։ Մենք գիտենք, որ հիմա շատ են կատաղած թափառող շները և վտանգավոր են մեծերի ու երեխաների համար:

Գործնական քերականություն

1.Երեխա, դասարան, աշուն, մահ բառերը հոլովի´ր:

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)-երեխա,դասարան,աշուն,մահ

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)-երեխայի,դասարանի,աշնան,մահի

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)-երեխային,դասարանին,աշունանը,մահվանը

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)-երեխայից,դասարանից,աշնանից,մահվանից

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)-երեխայով,դասարանով,աշունով,մահով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)-երեխայի մեջ,դասարանի մեջ,աշունի մեջ,մահի մեջ

2.Գրի՛ր, թե ի՛նչ հոլովով են դրված և ի՛նչ ընդհանուր իմաստ ունեն ընդգծված բոլոր բառերը:

Փոքրիկը պահել էր հյուրի կոշիկները:

Ընկերոջ կրիան պահում էր իրենց տանը:

Մոր պայուսակը չբացած էլ իմանում էր, թե մեջն ի՛նչ կա իր համար:

Միրգը հորեղբոր այգուց են բերում:

Սեղանի ոտքն է դարձրել խաղալիք:

Հոր ամբողջ ունեցվածքը մնաց կրտսեր որդուն:

Բոլոր բառերը սեռական հոլովով են դրված։

3.Գրի՛ր, թե ի՛նչ հարցի են պատասխանում և ի՛նչ են ցույց տալիս ընդգծված, գործիական հոլովով դրված բառերը:

Մի ամսով էր գնացել, բայց տարով մնաց:

Գնացքն անցնում էր լայնատարած դաշտով:

Ամեն ինչ սիրով ու պատրաստկամությամբ է անում:

Ընկերներով հավաքվել են մեկի տանը:

Մի պատրվակով տնից դուրս եկավ:

Ճանապարհը մի կիլոմետրով էլ երկարեցրեց:

Ընդգծված բառերը պատասխանում են ումո՞վ, ինչո՞վ հարցերին և ցույց են տալիս անձ կամ առարկա, որոնց միջոցով կամ որոնցով կատարվում են գործողությունները։

4. Բառերի ընդհանուր արմատները գտի՛ր, գրի՛ր դրանց ուղիղ ձևերը և տրված բառերը բացատրի՛ր արմատների միջոցով:

Ա.Ելևէջ-ել-և-էջ, Իջևան-իջ-և-ան, իջնել-իջ-նել, վայրէջք-վայր-էջք:

իջնել

Բ.Բանբեր-Բան-բերող-խոսք բերող, բանակռիվ-բան-ա-կռիվ-բանով,խոսքով կռվող, բանաստեղծ-բան-ստեղծող- խոսք ստեղծող, բանասեր-բան-ասեր-խոսք սիրող:

Բան

Գ.Սնափառ-սին-փառք-փառամոլ, սնամեջ-սին-դատարկ, օդով լցված, սնահավատ-սին-հավատ-ունեցող, անիրական բաներին հավատացող, սնապարծ-սին-պարծենկոտ:

Սին

5. Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների (օրինակ ՝ հրաշամանուկ- հրաշ-ա-մանուկ) և պարզի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ի՞նչ ընդհանրությամբ է կազմված:

ա) Սահմանադիր-Սահման-ա-դիր, զմրուխտափայլ-զմրուխտ-ա-փայլ, կանխավճար-կանխ-ա-վճար, սնափառ-սին-ա-փառ, բաղաձայն-բաղ-ա-ձայն, պարտատեր-պարտ-ա-տեր, կենսախինդ-կենս-ա-խինդ, ջրամուկ-ջր-ա-մուկ,արևամանուկ-արև-ա-մանուկ, ձեռագործ-ձեռք-ա-գործ, նորամուտ-նոր-ա-մուտ։

բ) Կենարար-կեն-արար, կենսուրախ-կենս-ուրախ, զուգընթաց-զուգ-ընթաց, ջրկիր-ջր-կիր, ջրհեղեղ-ջր-հեղեղ, բանբեր-բան-բեր, քարտաշ-քար-տաշ, տնպահ-տն-պահ, լուսնկա-լուսն-կա, մթնկա-մթն-կա, ձնծաղիկ-ձն-ծաղիկ, ռնգեղջյուր-ռնգ-եղ-ջուր, քարափ-քար-ափ, մոլեռանդ-մոլ-եռանդ, հրձիգ-հր-ձիգ, քարտաշ-քար-տաշ, ակնհայտ-ակն-հայտ:

Ա խմբի բառերը միացված են ա հոդակապով, իսկ Բ խմբի բառերը չունեն հոդակապ

 

Մի դեպք պատմեմ մանկությունից

Երբ ես փոքր էի, դեռ 2 տարեկան էլ չկայի, ծնողներս ինձ տարել էին Գեղարվեստի դպրոցի մանկապարտեզ։ Ես այդ ժամանակ դեռ չէի կարողանում խոսել։ Երբ ես լացում էի, բոլոր երեխաները ինձ հարցնում էին, -<<Մամային ե՞ս ուզում, սոված ե՞ս, ջուր ե՞ս ուզում>>։ Եվ որ հարցի վրա ես դադարում էի լացել, հասկանում էին, որ դա եմ ուզում։ Երբ բոլորը քնում էին, ես նայում էի տարբեր մուլտֆիլմեր։ Իսկ հետո ծնողներս որոշեցին, որ ես դեռ շատ փոքր եմ և այլևս մանկապարտեզ չտարան։ Երբ սկսեցի խոսել, ծնողներս ինձ տարան Հիմնականի դպրոցի մանկապարտեզ, որտեղ էլ մնացի մինչև 5-րդ դասարան և եկա միջին դպրոց։

Գործնական քրեականություն

  1. Կազմի´ր բառակապակցություններ՝ հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:

Վերադառնալ ո՞ւր, ինչի՞ն:

Տուն, երկիր, միտք, կարծիք:

Միտք, հայելի, ջրեր, ապակի, կարծիք:

Անրադառնալ ինչի՞ն, որտե՞ղ:

Վերադառնալ-տուն, վերադառնալ երկիր, վերադառնալ մտքին, վերադառնալ կարծիքին, վերադառնալ- մտքին, վերադառնալ հայելուն, վերադառնալ ջրին, վերադառնալ ապակուն, վերադառնալ կարծիքին:

Անդրադառնալ տանը, անդրադառնալ երկրին, անդրադառնալ մտքին, անդրադառնալ կարծիքին:

Անդրադառնալ հայելուն, անդրադառնալ ապակուն, անդրադառնալ կարծիքին:

 

2. Կազմի´ր բառակապակցություններ՝ հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:

Դավաճանել ո՞ւմ, ինչի՞ն:

Ուրանալ ո՞ւմ, ի՞նչ(ը):

Դավաճանել ընկերոջը, դավաճանել գաղափարին:

Ուրանալ ընկերոջը, ուրանալ հայրենիքին:

 

3. Գտի´ր Ա և Բ խմբերի բառերի բոլոր հնարավոր  կապակցությունները:

Ա. Բացատրել, ներկել, կարոտել, մոռանալ:

Բ. Տատին, ընտանիքին, հորը, դասը, սխալը, մարդկանց, զանցանքը, ընտանիքը:

Բացատրելտատին, բացատրել ընտանիքին, բացատրել հորը, բացատրել դասը, բացատրել սխալը:

Կարոտել տատին, կարոտել ընտանիքը, կարոտել հորը, կարոտել մարդկանց:

Մոռանալ դասը, մոռանալ սխալը, մոռանալ զանցանքը, մոռանալ ընտանքիը:

 

4. Գտի´ր Ա և Բ խմբերի բառերի բոլոր հնարավոր  կապակցությունները:

Ա. Փարվել, գրկել, բռնել:

Բ. Թևը, երեխային, թևին, աղջկան, գլուխը, Արային, գլխին, Լուսինեին, մազերը, մորը, մազերին, գեղեցկուհուն:

Փարվել աղջկան, փարվել թևին, փարվել գլքին, փարվել մազերին, փարվել Արային, փարվել Լուսինեին, փարվել մորը, փարվել գեղեցկուհուն:

Գրկել երեխային, գրկել մորը:

Բռնել թևը, բռնել գլուխը, բռնել մազերը:

Գործնական քրեականություն

131. Հարցական դերանվան փոխարեն գրի՛ր տրված գոյականները պահանջված ձևով (տրական հոլովով)

Ընկեր, եղբայր, մարդ, մարդկություն, խոսք, գործ, վերադարձ։

Հավատալ ում։ Հավատալ ինչին։

Հավատալ ընկերոջը, հավատալ եղբորը, հավատալ մարդուն, հավատալ մարդկությանը, հավատալ խոսքին, հավատալ գործին, հավատալ վերադարձին։

132․ Հարցական դերանվան փոխարեն գրի՛ր տրված գոյականները պահանջված ձևով (բացառական հոլովով)

Ընկեր, եղբայր, մարդիկ, հանդիպում, զրույց, հարցուբորձ։

Խուսափել ումից։ Խուսափել ինչից։

Խուսափել ընկերոջից, խուսափել եղբորից, խուսափել մարդուց, խուսափել հանդիպումից, խուսափել զրույցից, խուսափել հարցուփորձից։

 

133․ Հարցական դերանվան փոխարեն գրի՛ր տրված գոյականները պահանջված ձևով (գործիական հոլովով)։

Երեխա, աշակերտներ, ընկերներ, գրականություն, մեքենա, սպորտ։

Տարվել ումով։ Հետաքրքրվելով ինչով։

Տարվել երեխայով, տարվել աշակերտներով, տարվել ընկերենրով, հետաքրքրվել գրականությամբ, հետաքրքրվել մեքենայով, հետաքրքրվել սպորտով։

 

135․ Երկինք և մարդ բառերի տրված բառաձևերը տեղադրիր հոլովման աղյուսակում։

Երկնքում, երկնքից, երկինքը(ը), երկնքով, երկնքի(ն), մարդով, մարդու(ն), մարդ(ը), մարդուց։

Ուղղական- երկինք, մարդ

Տրական- երկնքին, մարդուն

Բացառական- երկնքից, մարդուց

Գործիական- երկնքով, մարդով

Ներգոյական-երկքնում, մարդու մեջ

 

136․ Ընկեր, սրճարան գոյականները հոլովի՛ր

Ինչ հարցի են պատասխանում հոլովներից յուրաքանչյուրը։

 

Ուղղական- ընկեր, սրճարան

Տրական- սրճարանին, ընկերոջը

Բացառական- սրճարանից, ընկերոջից

Գործիական- սրճարանով, ընկերոջով

Ներգոյական- սրճարանում, ընկերոջ մեջ

 

137․ Կազմիր բառակապակցություններ հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով։

Վկայել ինչ։ Վկայել ինչի մասին։

Հավատեցնել ինչ։ Հավատացնել ինչի մասին։

 Վկայել տիեզերք, վկայել տիեզերքի մասին։

Հավատեցնել սուտը, հավատեցնել սրտի մասին։

138. Կազմի´ր բառակապակցություններ՝ հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:

Ընկնել ո՞ւր:

Հանդիպել որտե՞ղ:

Ընկներ դրախտ: Հանդիպել դրախտում:

 139. Կազմի´ր բառակապակցություններ` հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:

Տիրապետել ինչի՞(ն):

Տիրել ի՞նչը, (ինչի՞ն):

Դավանել ինչի՞ն:

Տիրապետել արհեստի:

Տիրել աշխարհին:

Դավանել հավատքին:

Գործնական քրեականություն

Առաջադրանքներ

  1. Տրված տեքստերի եզակի թվով դրված գոյականներն ու դերանունները հոգնակի´ դարձրու: Փոփոխությունից ո՞ր տեքստի  միտքը փոխվեց:

Ա. Ամենից շատ զարգացած են չղջիկների ականջները, իսկ ամենից քիչ՝ աչքերը: Թռչելուց առաջ նրանք բերանները մի քանի անգամ բացուխուփ են անում ու հետո միայն թռչում. պարզվում է, որ նրանք ձայներ են ուղարկում մութ տարածության մեջ ու սպասում արձագանքին: Դրա միջոցով նրանք իմանում են, թե առարկաներն իրենցից ի´նչ հեռավորության վրա են գտնվում ու կարողանում են տարածության մեջ ազատ կողմնորոշվել: Չղջիկները մթության մեջ ամեն ինչ զգում են, բացի բրդոտ կենդանիներից: Նրանք կարող են փոքրիկ մոծակի գոյությունը զգալ, բայց մի մեծ ոչխարներին չնկատել: Դա նրանից է, որ բուրդը և բրդոտ կտորը կլանում են անլսելի ձայնը և թույլ չեն տալիս, որ դրա արձագանքը հասնի չղջիկներին:

Բ. 18-րդ դարում Անգլիայում ապրել են դարբիններ: Նրանք ցնցոտի են հագել և որպես թափառական երաժիշտ՝ ջութակը ձեռքին շրջել են Եվրոպայում, որպեսզի պարզի բարձրորակ պողպատ արտադրելու գաղտնիքը: Նվագելով պանդոկում ու դղյակում՝ նրանք լսել ու հավաքել են բազմաթիվ հետաքրքիր տեղեկություններ, որոնք հիմք դարձան նրանց հետագա հաջողության համար: Հետագայում եվրոպացի դարբինները վարձու մարդասպան են ուղարկում Անգլիա՝ գաղտնիքը առևանգողին սպանելու, բայց նրանք ճարպկորեն շրջանցում են վտանգը և օրեցօր հարստանում:

2. Փակագծում տրված բառերը դի´ր  պահանջվող  թվով:

Սպիտակ արագիլները (արագիլ) աշխարհում  (աշխարհ) շատ տարածված թռչուններ (թռչուն ) են:

Հայաստանում շատ է հանդիպում Եղեգնաձորի, Վայքի և Աշոցքի շրջանում (շրջան):  Չվող թռչուններ (թռչուն) են՝  և կտուցն (կտուց) ու ոտքը (ոտք)՝ վառ կարմիր է: Բնակվում են զույգերով(զույգ) ու գաղութներով  (գաղութ):  բներըը (բույն) տեղադրում են շենքերի (շենք) տանիքին (տանիք),մետաղյա կամ բետոնե բարձր սյուներին (սյուն) և նման այլ տեղերում (տեղ): մարդիկ (մարդ) սիրում են նրանց թռիչքի (թռիչք) հանգստությունըը (հանգստություն),թևերի (թև)  ու խոր թափահարումները (թափահարում):

3. Բառակապակցությունների բառերն արտահայտի´ր բառերով:

Մարդկանց հավաքական ամբողջություն (շատ մարդիկ միասին), աշակերտների ամբողջություն (շատ աշակերտներ միասին), զինվորներ ամբողջություն(շատ զինվորներ միասին), շատ դեղեր (դեղերի ամբողջություն), ծնողներն ու զավակները միասին (ընտանիք), ուսանողների ամբողջություն:

4. Փակագծում տրված բառերն ու դերանունները գրի´ր  համապատասխան թվով (եզակի կամ հոգնակի) և օրինաչափությունը  բացատրի´ր:

Արհեստավորների միությունը շատ խիստ էր (էր, էին) իր անդամների վրիպումների նկատմամբ:

Ժողովո՞ւրդն է (է, են) ստեղծում անհատի փառքը, թե՞ անհատը՝ նրանց (նրա, նրանց):

Վիրավոր գայլը չէր ուզում հասնել ոհմակին, որովհետև նրանք(նա, նրանք) կխժռեին (կխժռեր,կխժռեին) իրեն:

Երկրի օդային նավատորմը հնացել է (է, են), դրանց (դրա, դրանց) նորոգման ծախսերը շատ մեծ գումարներ են կազմում:

Ի՞նչ սպասելիք ունես այդ ամբոխից. (նա, նրանք) նրանք դեռ կազմակերպվելու փորձ չեն (չի, չեն) անում:

Ո՞վ է պաշտպանում ժողովրդին, երբ նրան (նրան, նրանց) վտանգ է սպառնում:

4. Բացատրի´ր հոգնակի թվով դրված հավաքական գոյականները և դրանցով նախադասություններ կազմի´ր:

Օրինակ`

Հոտեր- ոչխարների խմբեր։

Ժողովուրդներ-մարդկանց խմբեր

բանակներ-զինվորների խմբեր

դասարաններ-աշակերտների խմբեր

երամներ-թռչունների խմբեր

Գործնական քրեականություն

  1. Տրված տեքստում ընդգծի´ր այն գոյականները, որոնք հոգնակի պիտի լինեն:

Հայաստանում հանդիպում է նաև արագիլի սև տեսակը, որի փետրավորումը սև  է, որովայնը`սպիտակ, կտուցն ու ոտքը` կարմիր: Հանդիպում է Իջևանի շրջանի անտառում: Չափազանց հազվագույտ չվող թռչուն է: Բնադրում է ծառի վրա, գետի հովտումև ճահճուտում: Խուսափում է մարդուց և մարդկային շինությունից, նախընտրում է անտառի խուլ անկյունը: Չափազանց զգույշ թռչուն է: Որպես սակավաթիվ տեսակ՝ պահպանվում է օրենքով:

  1. Նախորդ վարժության գոյականները հոգնակի´ դարձրու: Ստացված տեքստում ընդգծի´ր այն գոյականները, որոնց թիվը պետք չէ փոխել:

Ոտք-ոտքեր, անտառ-անտառներ, ծառ-ծառեր, ճահճուտ-ճահճուտներ, մարդուց-մարդկանցից

  1. Տրված տեքստում ընդգծի´ր այն գոյականները, որոնք հոգնակի պիտի լինեին:

Շերամի գաղտնիքն առևանգելու փորձ կատարող օտարերկրացուն չինական օրենքով բանտարկություն էր սպասվում, իսկ երկրի պետական գաղտնիքը մատնած չինացուն նույն օրենքը դատապարտում էր տանջալից մահվան: Երբ մեր թվարկությունից երկու հազար տարի առաջ Չինական մեծ պարիսպը կառուցեցին, գաղտնիքը պահպանելու գործը հեշտացավ: Պահնորդը հետևում էր ոչ միայն նրան, ով պարիսպին էր մոտենում դրսից, այլ նաև նրան, ով ներսի կողմից էր մոտենում դարպասին: Եվ շատ մարդ գլխատվեց այն բանի համար, որ կամեցավ շերամի գաղտնիքը գողանալ և Չինաստանից դուրս բերել: Չինացին հինգ հազար տարուց ավելի պահեց այդ գաղտնիքը:

  1. Նախորդ վարժության գոյականները հոգնակի´ դարձրու: Ստացված տեքստում ընդգծի´ր այն գոյականները, որոնց թիվը պետք չէ փոխել:

Գաղտնիք-գաղտնիքներ, փորձ-փորձեր, օտարերկրացի-օտարերկրացիներ, օրենքով-օրենքներով, երկիր-երկրներ, չինացի-չինացիներ, տարի-տարիներ, պարիսպ-պարսպներ, գործ-գործեր, մարդ-մարդիկ, դարպասին-դարպասներին

  1. Ա և Բ շարքի գոյականները համեմատի´ր և գրի´ր դրանց նմանությունների և տարբերությունների մասին:

Ա. Ծաղիկ, ծառ, կենդանի, մարդ:

Բ. Վարդ, շուշան, մեխակ, զանգակ, նարգիզ, ընկուզենի, թթենի, բարդի, կեչի, թխկի, գայլ, աղվես, ավանակ, շուն, ուղտ, պատանի, օդաչու, հողագործ, ջրվոր, հնոցապան:

Առաջին շարքում գրված են գոյականներ, իսկ երկրորդ շարքում գրված են նրանց տեսակները:

  1. Ընդգծված բառերը փոխարինի՛ր տրված հոմանիշներից մեկով:

ա) Խոցված, սրահարված, սվինահարված, նեղացած, վշտացած:

Վիրավորված ընկավ ձիուց ու օգնություն կանչեց:

Խոցված ընկավ ձիուց ու օգնություն կանչեց

Ծաղրուծանակից վիրավորված հեռացավ ու որոշեց այդ մասին էլ ոչ մեկի հետ չխոսել:

Ծաղրուծանակից նեղացած հեռացավ ու որոշեց այդ մասին էլ ոչ մեկի հետ չխոսել։

բ) Տիրանալ, սեփականել, նվաճել, հրպուրել, հմայել:

Երիտասարդի անկեղծ ժպիտն ու համարձակ խոսքերը նրան գրավեցին:

Երիտասարդի անկեղծ ժպիտն ու համարձակ խոսքերը նրան հրապուրեցին։

Որոշել էր անպայման գրավել այդ բերդը, որտեղ երկրի ողջ հարստությունն էին պահել:

Որոշել էր անպայման նվաճել այդ բերդը, որտեղ երկրի ողջ հարստությունն էին պահել:

գ) Բարձրացնել, վեր հանել, ոտքի հանել, հաստատել, կերտել, շինել, կառուցել, կասեցնել, դադարեցնել:

Այս պատվանդանի վրա հուշարձան են կանգնեցնելու:

Այս պատվանդանի վրա հուշարձան են կառուցել։

Էլեկտրական լարերի համար այստեղ մի սյուն են կանգնեցրել:

Էլեկտրական լարերի համար այստեղ մի սյուն են բարձրացնել։

  1. Կետերի փոխարեն հերթով գրի՛ր տրված բառերը: Բացատրի՛ր ստացված նախադասությունների իմաստային տարբերությունները կամ նրբերանգները:

Հիվանդության պատճառով (շնորհիվ, պատճառով, պատրվակով) դասի չգնաց:

Տղան լավ էր զգում, որ կարողացավ ընկերներին պաշտպանել (պահպանել, պաշտպանել):

Ո՞վ քեզ դրդեց (մղեց, դրդեց) այդ արարքին:

Լքեց (թողեց, լքեց) իր հոտն ու գնաց լույսի ուղղությամբ:

Գործնական քրեականություն

  1. Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ ունեն, որ նույն շարքի բառը չունի:

աշխարհ                      ուրախություն              հետախույզ                սարդ

Նեղոս                          հիացմունք                     երգչուհի                    աղջիկ

աղվես                         մահճակալ                       սեր                           պարուհի

աթոռ                           խաղաղություն              ուսուցիչ                   օդաչու

աշխատանք               վայելք                              բժիշկ                       մկրատ

Գոյականի թիվը

2 Տրված գոյականները երկու խմբի բաժանի´ր:

Մարմին, մշակույթներ, նյութեր, շարժում, ժամանակ, մարմիններ, ճանապարհ, օրացույցներ, դաշտ, շարժումներ, նյութ, դաշտեր, մշակույթ, ճանապարհներ, ժամանակներ, օրացույց:

Եզակի- մարմին, շարժում, ժամանակ, ճանապարհ, դաշտ, նյութ, մշակույթ, օրացույց

Հոգնակի- մարմիններ, շարժումներ, ժամանակներ, ճանապարհներ, դաշտեր, նյութեր, մշակույթներ, օրացույցներ

3. Տրված գոյականները դարձրո´ւ հոգնակի և բացատրի´ր օրինաչափությունները:

Ա. Ձևեր, արտեր, հարցեր, սարքեր, զենքեր, դեզեր, օրեր:

Բ. Երկիր-երկրներ, տարի-տարիներ, գնացք-գնացքներ, նվեր-նվերներ, վայրկյան-վայրկյաններ, ուղևոր-ուղևորներ:

Գ. Թոռ-թոռներ, դուռ-դռներ, մուկ-մկներ, ձուկ-ձկներ, լեռ-լեռներ, բեռ-բեռներ:

Դ.  Աստղ-աստղեր, արկղ-արկղեր, վագր-վագրեր, անգղ-անգղներ, սանր-սանրեր:

4. Ժխտական նախածանցների իմաստները վերջածանցներով արտահայտելով՝ կազմի՛ր տրված բառերի և բառապակցության հոմանիշները, օրինակ` դժգույն-գունատ:

Անպոչ-պոչատ, անկուռ (անթև)-թևավոր, անքուն-քնող, անգլուխ թողնել-:

5. Գործողության անունը դարձրո՛ւ այդ գործողության հետ կապված առարկայի անուն: Գրի՛ր գործածված ածանցները, օրինակ` քերել-քերիչ:

Գրել-գրիչ, կապել-կապիչ, քամել-քամիչ, թակել-փակիչ, ըմպել-ըմպիչ, բացել-բացիչ, գործել-գործիչ, խաղալ-խաղալիք, ուտել-ուտելիք, խմել-խմելիք, հագնել-հագիչ, ձգել-ձգիչ, փակել-փակիչ, խթանել-խթիչ, փաթաթել-փաթաթիչ, ճոճել-ճոճիչ, գանձել-գանձիչ, զսպել-զսպիչ, ջնջել-ջնջիչ, ծածկել-ծածկիչ, կապել-կապիչ, օրորել-օրօրիչ:

11.11.2019

Երկրում շատ բարձր ու անմատչելի մի լեռ կար  որ լիքն էր բոլոր բարիքներով: Մարդիկ  կամեցան դրա վրա բնակություն հաստատել: Սակայն նրա վրա բարձրանալր շատ դժվար էր թեև վերելքի շատ ճանապարհներ կային: Նրանք ովքեր բարձրանալու ժամանակ կանգ առան հանգստանալու սայթաքեցին ու ցած գլորվեցին մինչև ստորոտը: Իսկ ովքեր դադար առնել չուզեցին այլ գավազանի օգնությամբ շարունակեցին վերելքը  բարձրացան լեռան  վրա ու հանգիստը կյանք վայելեցին:Այդպես թուլակազմ ու վախկոտ մարդիկ մնում են կեսճանապարհին ու կորչում իսկ հաստատակամները համբերությունն իրենց նեցուկ ունենալով վեր են բարձրանում ու հասնում իրենց նպատակին:

Երկրում շատ բարձր ու անմատչելի մի լեռ կար,  որ լիքն էր բոլոր բարիքներով: Մարդիկ  կամեցան դրա վրա բնակություն հաստատել: Սակայն նրա վրա բարձրանալը շատ դժվար էր, թեև վերելքի շատ ճանապարհներ կային: Նրանք ովքեր բարձրանալու ժամանակ կանգ առան հանգստանալու սայթաքեցին ու ցած գլորվեցին մինչև ստորոտը: Իսկ ովքեր դադար առնել չուզեցին, այլ գավազանի օգնությամբ շարունակեցին վերելքը,  բարձրացան լեռան  վրա ու հանգիստը կյանք վայելեցին:Այդպես թուլակազմ ու վախկոտ մարդիկ մնում են կեսճանապարհին ու կորչում, իսկ հաստատակամները համբերությունն իրենց նեցուկ ունենալով վեր են բարձրանում ու հասնում իրենց նպատակին:

 

Մի կղզում մի մարդ է ապրելիս լինում: Այս մարդն այնքան ալարկոտ է լինում որ օրերով  տեղից վեր չի կենում: Մի օր էլ նա լսում է  որ դիմացի կղզում միաչքանիներ են ապրում:  Որոշում է գնալ ու նրանցից մեկին բերել իր հետ: Մտածում է  որ միաչքանուն ցույց տալու համար փող կվերցնի մարդկանցից ու կհարստանա: Ծուլանում է թե մի քիչ լավ մտածի մի օր վեր է կենում նավակն է նստում ու թիավարում դեպի միաչքանի մարդկանց կղզին:

Մի կղզում մի մարդ է ապրելիս լինում: Այս մարդն այնքան ալարկոտ է լինում, որ օրերով  տեղից վեր չի կենում: Մի օր էլ նա լսում է,  որ դիմացի կղզում միաչքանիներ են ապրում:  Որոշում է գնալ ու նրանցից մեկին բերել իր հետ: Մտածում է,  որ միաչքանուն ցույց տալու համար փող կվերցնի մարդկանցից ու կհարստանա: Ծուլանում է ,թե մի քիչ լավ մտածի, մի օր վեր է կենում նավակն է նստում ու թիավարում դեպի միաչքանի մարդկանց կղզին:

Ես Սեբաստացի եմ, որովհետև…

Ես Սեբաստացի եմ, որովհետև սիրում եմ այս դպրոցը, սովորում եմ այս դպրոցում և աջակցում եմ այս դպրոցին։ Ես եկել եմ այս դպրոց-պարտեզ 3 տարեկանում։ Այս դպրոցում են սովորել նաև հայրս, հորաքույրներս, եղբայրներս, քույրս, այդ իսկ պատճառով ես էլ եմ հաճախում այս դպրոց։ Դպրոցում ես ինձ լավ եմ զգում։