18.11.2019

98.

Ա) (5a+3)-(a+b)=5a+3-a-b=4a+3-b

Բ) (3x-1)-(y-2x)=3x-1-y+2x=5x-1-y

Դ) (2a+b)-(a+2b)=2a+b-a-2b=a-b

Գ) (x-2y)-(2x-4y)=x-2y-2x+4y=-x+2y

99.

Ա) (5a2-4a)-(2a2+5a)=5a2-4a-2a2-5a=3a2-9a

Բ) (3x-5x3)-(7x3-4x)=3a-5x3-7x3+4x=3a-12x3+4x

Գ) (a+b+c)+(a-b+c)=a+b+c+a-b+c=2a+2b+2c

Դ) (x-y+n)+(x-y-n)=x-y+n+x-y-n=2x-2y

100.

Ա) (x2+4x)+(x2-x+1)-(x2-x)=x2+4x+x2-x+1-x2+x=x2+4x+1

Բ) (a5+5a2+3a-a)-(a3-3a2+a)=a5+5a2+3a-a-a3+3a2-a=a5-a3+8a2+a

Գ) (x2-3x+2)-(-2x-3)=x2-3x+3=x2-x+5

Դ) (abc+1)+(-1-abc)=abc+1-1-abc=0

 

 

11.11.2019

 1. Կատարիր նման անդամների միացում:

1.png

 1. 1) 7a

  2) 2b

  3) 4x

  4) 6y

  5)  2a-8b

  6) 2x2-3x

  7) 2x+2-3y

  8) 8ab+4a+4b

  9) 2a-2b-2c

  10) -5m-5+2n

  1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

   

2.png

 1. 1) -7

  2) 14

  3) 12

  4) -46

  1. Պարզեցրու՝

   

3.png

 1. 1) a8

  2) b9

  3) –m6

  4) x8

  5) –y11

  6) c11

  7) p2+n

  8) a4+m

   

04.11.2019

Պարապմունք 13

Թեմա՝ Բազմանդամի կատարյալ տեսքը։

Բազմանդամի օրինակ՝ 2bc+3ca+15da=2bc+3ac+15ab

4a+3bc+d Կատ․ է


86.png

Ա) Այո

Բ) Այո

Գ) Ոչ

Դ) Այո

Ե) Այո

Զ) Ոչ

Է) Ոչ

87.png

Ա) ac+ac+ac+b+b — աստիճաներ, ac, ac, ac, b, b

Բ) 7a2-3b-2a2+b-b -գործակիցներ, 7, 3, 2, աստիճաններ a2,a2, b, b

Գ) 2x+xx+xx+x — գործակիցներ, 2, աստիճաներ, x, xx, xx, x

Դ) 5a3+5a3-4a2+2a— գործակիցներ, 5, 5, 4, 2, աստիճաններ, a3, a3, a2, a2

 

Պարապմունք 11

22.10.2019

Թեմա՝ բազմանդամի հատկությունները

Օրինակ՝ 3x+4y

4y+3x

Հատ․ 1

բազմանդամի մեջ կարելի է անդամների տեղը փոխել։

Օրինակ՝ 3x+4y, 4y+3x

Հատ․ 2

Բազմանդամի ավելացնելով 0 (0 բազմանդամ) բազմանդամը չի փոխվում։

Օրինակ՝ 14a+7b+9c+0*a

Հատ․ 3

Բազմանդամի մեջ կարելի է կատարել նման միանդամների միացում

Օրինակ՝ 2a+9x+7a+4x=2a+7a+9x+4x

82. Պարզեցրեք բազմանդամը

Ա) 2a+5b+7a=2a+7a+5b

Բ) 2x+3y+10x=2x+10x+3y

Գ) 7a+b+3a+b=7a+3a+b+b

Դ) a+7b+b+2a=a+2a+7b+b

83.

Ա) 12a+5b-4a=12a-4a+5b

Բ) 19x-24y+x=19x+x-24y

Գ) 17x-4y+5x+4y=17x+5x-4y+4y

Դ) 5a-2y+4a+2y=5a+4a-2y+2y

84.

Ա

Բ

Գ

Դ

Պարապմունք 10

Թեմա՝ բազմանդամներ

Օրինակ՝ 3a + 7b + 4c

Միանդամններ են 3a, 7b, 4c

 Բազմանդամը իրենից ներկայացնում է միանդամների գումար

 Օրինակ՝ 5a2 + 4b+ 17

Կազմված են 5a2, 4b2, 17

 

74.png

 Ա)  a, b, c

Բ) a2, ab, b2

Գ) a2, -2ab, b2

Դ) x3, -3x2, 3x, -1

 

74.png

Ա) 2x– 3xy – xy +7y

Բ) –x– x– 2x– 3x

 

74.png

Առաջադրանք 2.

Հաշվեք.

ա) 3 – 2=1

բ) −3 – 2= -5

գ) −6 + 5= -1

դ) 2 – 7= -5

ե) 5 − 2 – 3= 0

զ) 4 + 1 – 8= -3

է) −2 − 2 + 5= 1

ը) −4 − 1 – 5= 0

թ) −4 + 5 + 2= 3

ժ) 4 + 2 − 9 – 1= -4

ի) 2 − 5 − 6 + 1= -8

լ) −3 − 5 − 4 + 7= -5

14.10.2019

Պարապմունք 8

Թեմա՝ միանդամի կատարյալ տեսքը

Միանդամի օրինակ է՝ a*1*b*2, 6, 8

Կատարյալ միանդամ՝ a*2*b*3*d*c=6abcd (կարմիրով նշած թիվը միանդամ գործակիցն է)

 1. Թվերը բերել առաջ
 2. Տառերը դասավորել այբ․ կարգով

 

57.png

ա)  գործակիցը 10

բ) գործակիցը 15

գ) գործակիցը 127

դ) գործակիցը 1

ե) գործակիցը 1

զ) գործակիցը -8

է) գործակիցը -16

ը) գործակիցը 20

թ) գործակիցը -5

ժ) գործակիցը 1/2

 

57.png

ա) (-2) b3=(-2)3b

բ) 4a8= 48a

գ) (-2) bb24=(-2)4bb2

դ) 3a2a38=38a2a3

ե) px2(-1) p3x6=(-1)pp3x2x6

զ) 16x4y33x2y=316yx2x4y3

է) (-3) b3 c2 b4(-4)= (-4) (-3) b3 b4 c2

ը) 3e2k3(-4) ek2=(-4)3ee2k2k3

57.png

ա) a2 x b2

բ) a3 x b2

գ) 2a x b2

դ) a2 + b2

ե) (a+b)2

զ) a2 x b2

է) a3 + b3

ը) b3 x a3

57

ա) 15 a b c

բ) abcd

գ)  -5 abc

դ) abcd

ե) 1/500x3y2z

զ) -0.12x5y2z

է) ab

ը) 0xy

թ) -7/13

ժ) 0

Պարապմունք 6

07.10.2019

Պարապմունք 6

Թեմա՝ միանդամների արտադրյալ


Օրինակ՝  53=5*5*5,  42=4*4,  104=10*10*10*10

53=3-ը  ցուցիչ է  (աստիճան)

42=4-ը հմիքն է


 

Միանդամների բազամապատկման ժամանակ, եթե հիմքը նույն է՝  ցուցիչները գումարվում են

Օրինակ՝  23*24=2*2*2*2*2*2*2=27

a2*a5=a7

(24)2=(24)4=28

(35)3=35*35*35=315

(2x)5=2x*2x*2x*2x*2x=25x5


 

49.png

Ա) xy2*xy2=xy4

Բ) ab2*ab2= ab4

Գ) 2x3*2x3*2x3=2x9

Դ) 3y2*3y2=3y4

50.png

Ա) a4

Բ) b6

Գ) 2a2

Դ) 3b3

 

Ինքնաստուգում

 1. Բե՛ր տառային և թվային  արտահայտության օրինակներ:

A+B

10+20

 1. Գրի՛ր որևէ միանդամ:

7

 1. Հաշվի՛ր տառային արտահայտության արժեքը՝

ա)  ab

երբ a=13, b=-4

13*(-4)=-52

բ)21(a-b)

a=3/7

b=1/7

21*(3/7-1/7)=6

 

30.09.2019

Պ. 4

Թեմա՝ միանդամներ

Օրինակ՝ a, 7, b, -c,

2a- միանդամ են, քանի որ նրանք կատարում են մի գործողություն

-5cb-միանդամ

-5c+b-միանդամ չէ

Միանդամ անվանում են թվերի և տառերի արտադրյալի հանդիսացող արտահայտությունները։

Օրինակ՝ сy

Մենակ թիվը կամ մեկ տառը կոչվում է միանդամ։

Օրինակ՝ 16, 7, 100, 200000, 0, x, y, a, -b


հարկ․ 1

?

երկու միանդամներ համարում են իրար հավասար եթե նրանք իրարից տարբերվում են միայն արտադրիչների հերթականությամբ։

Օրինակ՝ b*4= 4b, ab3=3ab


33.png

ab=ba, sv=vs

34.png

ա) Միանդամ է

բ) Միանդամ չէ

գ) Միանդամ է

դ) Միանդամ է

ե) Միանդամ չէ

զ) Միանդամ է

է) Միանդամ է

ը) Միանդամ չէ

թ) Միանդամ է

ժ) Միանդամ չէ

ի) Միանդամ է

լ) Միանդամ է

35.png

ա) a9=9a

բ) 0,6xy=xy0,6

գ) c2/3=3/2c

դ) b4c=4bc

ե) x(-1)y=y(-1)x

զ) a=a

է) 5kb=bk5

ը) 0,21axy=yxa0,21

36.png

ա) 3ab=3ab

բ) d(-2)3c=(-2)3=-6dc

գ) x7yz=7xyz

դ) a4=4a

ե) ab3=3ab

զ) 2ak5=25ak

է) a(-2)bc=(-2)abc

 

 

 

24.09.2019

Թեմա՝ Տառային և թվային արտահայտությունները

Օրինակ՝ a+3b=

a=4  b=0

4+3*0=0


14.png

Ա) 7+0=7

Բ) 7+3=10

Գ) 7+(-1)=6

Դ) 7+(-4)=3

Ե) 7+(-7)=0

Զ) 7+(-10)=(-3)

 

16.png

Բ) 2*5+1=11

Գ) 6+8*(-1)=(-2)

Դ) 5-4*2=(-3)

Ե) 3-7*(-2)=17

17.png

Ա) 1+3=4

Բ) -2-4=2

Գ) 2*5-6=4

Դ) 3*1-(-4)=(-1)

18.png

Ա) 3/4*1.3/5=1.2

Բ)2*(3/10+1/2)=8/24

Գ)1/3*1.1/2*2=1

21.png

A.png

B.png

22.png

S=a*a

P=a+a+a+a