Առցանց դաս

1.Փորձիր գծել ուղղանկյունանիստ:

Uxankyunanist.png

2.Փորձիր գծել խորանարդ:
Xoranard.png

3.Մարմինը կազմված է իրար կպած 7 խորանարդներից: Եթե ամբողջ մարմինը ներկենք, ապա խորանարդների քանի՞ նիստ ներկված չի լինի: 

12

 

 1. Գտեք խորանարդի մակերևույթի մակերեսը(վերևում գրել եմ՝ s=6a^2), եթե նրա կողը հավասար է՝

ա) a=2 սմ, բ) a=3,5 մ:

Ա) S=12^ж2

Բ) S=21^2

 1. Գտեք այն խորանարդի նիստի մակերեսը, եթե մակերևույթի մակերեսը հավասար է՝
  ա) 24 սմ2
  բ) 150 դմ2:
  Կարո՞ղ եք գտնել նաև այդ խորանարդի կողը:

Ա) 4սմ

Բ) 25դմ

6. Քանի՞ անգամ կմեծանա խորանարդի մակերևույթի մակերեսը, եթե՝ նրա յուրաքնչյուր կողը մեծացնեն 4 անգամ:

4 անգամ:

Արձակուրդային առաջադրանքներ

493.

Ա) 1443    Բ) 483    Գ) 975    Դ) 12

494.

Ա) 756    Բ) 795    Գ) 17800    Դ) 53.000

495.

Ա) 173264    Բ) 141246‬    Գ) 185310‬    Դ) 20026‬

496.

Ա)

497.

Ա) Պարզ թվեր չկան

B) 642 պարզ թիվ է, իսկ մնացած թվերը պարզ չեն

498.

Ա) 26

Բ) 26

Գ) 1

Դ) 1

499.

Ա) 24

Բ) 26

Գ) 35

Դ) 210

500.

Ա) 110

Բ) 1100

Գ) 11000

Դ) 11000000

501.

502.

503.

504.

Ա) >

Բ) >

Գ) >

Դ) >

505.

Ա) <

Բ) <

Գ) <

Դ) <

 

 

Լրացուցիչ աշխատանք

4

4 13`21.png

13) 15a6                 14) -40b11               15) 21a5b3

16) 20x3y8              17) 10a8b2c5         18) -10b7c7x9

19) a4n+5                 20) 10xm+4               21) 30x3y5z5

6

6 1`11.png

1) x2-3x+2x-6=x2-1x-6          2) 10x2+20x+2x+4=10x2+22x+4     3) 12b-2b+8-2b=8b+8

4) 8y2-6y-20y+15=8y2-26y+15      5) 6a2-9a+8a-12=6a2-a-12       6) 35z2-14z-15z+6=35z2-29z+6

7) 2-6x-4x+12x2=12x2-10x+2         8) 15x+3-10x2-2x=-10x2+13x+3 9) 12b2+16bc-15bc-20c2=12b2-20c2+1bc

10) 6x2-4xy-15xy+10y2=6x2+10y2-19xy

7

7 1`10.png

1) a6        2) x8        3)   –y12     4) –x20      5) –c40

6) x21       7) –y45    8) b12       9) z3n         10) y5k

8

8 1`12.png

1) 5               2) –a         3) 3          4) 4

5) 2m            6) 2a         7) -5y      8) 1.1/2a

9) -4y            10) -3        11) a3      12) x4

9

9.png

1) m2+2mn+n2   2) p2-2pq+q2            3) c2-2cd+d2          4) 4+4a+a2     5) 9-6b+b2

6) x2+25x+25        7) x2+2x+1        8) 9a2-6ab+b2           9) 25z2+10zr+r2        10) a2-8a+16

10

10.png

1) (2a+5b)2=4a2+20ab+25b2               2) (7y-3x)2=49y2-42xy+9x2

3) (2.5y+5x)2=6.25y2+25xy+25x2                    4) (5k-7n)2=25k2-70kn+49n2

5) (8ab-3b)2=64a2b2-48ab2+9b2             6) (4a+10ax)2=16a2+80a2x+100a2x2

7) (1+2x)2=1+4x4+4x2                         8) (2y2-3y)2=4y2-12y3+9y2

9) (4a2b-3a5b3)2=16a4b2-24a7b4+9a10b6      10) (4x3y7+7x4y5)2=16x6y14+56x7y12+49x8y10

09.12.2019

Թեմա՝ գումարի քառակուսին

Օրինակ՝ a*(3+4a)=3a+4a2

(b+2)*(b+5)=b2+5b+2b+10=b2+7b+10

(a+1)2=(a+1)*(a+1)=a2+1a+1=a2+2a+1

(a+7)2=(a+7)*(a+7)=a2+7a+7a+49=a2+14a+49

Քառակուսի

(a+b)2=a2+2ab+b2

Դասարանական աշխատանք

1) Բարձրացրեք քառակուսի.

 1. (a+1)2=a2+2*a*1+12
 2. (2+a)2=22+2*2*a+a2
 3. (x+5)2=x2+2*x*5+52
 4. (5z+10)2=5z2+2*5z*10+102
 5. (3x+2y)2=3x2+2*3x*2y+2y2
 6. (a2+b)2=2a2+2*2a*b+b2
 7. (c3+1)2=3c2+2*1*3c+12

 

2) Բարձրացրեք քառակուսի.

 1. (x2+y2)2=2x2+2*2x*2y+2y2
 2. (a+a3)2=a2+2*a*3a+3a2
 3. (x+12)2=x2+2*x*12+122
 4. (x2+y3)2=2x2+2*2x*3y+3y2
 5. (0,2x+6y)2=0,2x2+2*0,2x*6y+6y2

3) Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։

Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,01 դմ-ով, իսկ փոքր

կողմը՝ 1,37 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում

10,01-3,01=7դմ

6,37-1,37=5դմ

(7+5)*2=24դմ

4)Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան

ամբողջ մթերքի 40 %-ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %-ը։ Քանի՞

կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

Լուծում

40+30=70%

70%=1400կգ

2000-1400=600կգ

 

04.12.2019

125.

Ա) (a+1)(a+1)=a²+a+a+1=a²+2a+1

Բ) (x+1)(x+2)=x²+2x+x+2

Գ) (2+y)(y+3)=2y+6+y²+3y=5y+6+2²

Դ) (a+b)(a+b)=a²+ab+ba+b²=a²+2ab+b²

Ե) (1+x)(1-x)=1-x²

Զ) (a-2)(3-a)=3a-a²-2a-6=5a-a²-6

Է) (x-y)(x+y)=x²+-y²

Ը) (a-b)(a-b)=a²-ab-ba-b²=a²+2ab-b²

Թ) (2a+b)(a+2b)=2a²+4ab+ba+2b²=2a²+5ab+2b²

Ժ) (3x+2y)(3x+2y)=9x²+6xy+6yx+4y=9x²+12xy+4y

129.

Ա) (8x-3)(4x+5)=32x²+40x-12x-15=32x²+28x-15

Բ) 8x-3*4x+5=-4x+5

Գ) (4a-3)*2a-3=8a²-6a-3

Դ) 4a-3(2a-3)=-6a+9+4a

138.

Ա) 2a+4b=2(a+2b)

Բ) ba-b=b(a-1)

Գ) 6x-2=2(3x-1)

Դ) yx+2y=y(x+2)

Ե) 3a-12b=3(a-4b)

Զ) 7x-28xy=7x(1-4y)

150.

Ա) 3x-8=3(-10)-8=-38

Բ) 3x²+4x+1=3(-10²)+4(-10)+1=-30²-40+1

151.

Ա) abc=-1*2*3=-6

Բ) -1*2²*3³=-108

Գ) 3(-1²)*(2·3)=18

 

 

25.11.2019

1) Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը.

ա) x(x-y+10)= x2 – xy + 10x

բ) (x-y)(-3)= -3x + 3y

գ) (a+b-c)a= a2+ab-ac

դ) (a-b-c)22b= 22ab-22b2-22bc

2) Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը.

ա) -12x(x+y)= -12x2-12xy

բ) (7+3y-xy)(-3xy)= -21xy -9xy2+ 3x2y2

3) Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը.

ա)(x2-xy+y2)(-x2y3= x4y3+x3y4-x2y5

բ) 2a21b5(a2-5ab2)= 2a23b5-10a22b7

4) Ձևափոխեք արտահայտությունը բերելով կատարյալ տեսքի բազմանդամի.

ա) 4(x-y)+7(x-y)= 4x-4y+7x-7y=11x+11y

բ) 2a-3(b-a)= 2a-3b+3a=5a -3b

5)Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից.

ա) 3a+ 3b=3*(a+b)

բ) 2x-2y= 2*(x-y)

գ) 5a+10= 5*(a+2)

դ) 14-7y= 7*(2-y)

ե) 12x+6y= 2*(6x+3y)

զ) 4-4a= 2*(2-2a)

է) ab-bc= b*(a-c)

6) Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից

ա) a2+ab=a(a+b)

բ) b5—b2= b2 (b3-1)

գ) x2-x= x(x-1)

դ) x2y2+y4= y2(x2+y2)

ե) 2xy-x3= x(2y-x2)

զ) 4a6-2a3b= 2a3(2a3-b)

7)  ա) 8abx-6acy-10ak= 2a(4bx-3cy-5k)

բ) 63xy-84y2+98ay= 7y(9x-12y+14a)

8) ա) x3+x2-x= x(x2+x-1)

բ) -5x2y2-5xy2= -5xy(xy+y)

գ) 2a3b-6ab4+4a2b3= 2ab(a2-3b3+2ab2)

25.11.2019

Պարապմունք 19

1) Ձևափոխեք արտահայտությունը բերելով կատարյալ տեսքի բազմանդամի.

ա) 4(x-y)+7(x-y)=11*(2x-2y)

բ) 2a-3(b-a)=2a-3+b

2)Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից.

ա) 3a+ 3b=3(a+b)

բ) 2x-2y=2*(x-y)

գ) 5a+10=10+(5+a)

դ) 14-7y=14-(7+y)

ե) 12x+6y=(12*x)+(6*y)

զ) 4-4a=4-(4*a)

է) ab-bc=(a+b)-(b+c)

 

18.11.2019

98.

Ա) (5a+3)-(a+b)=5a+3-a-b=4a+3-b

Բ) (3x-1)-(y-2x)=3x-1-y+2x=5x-1-y

Դ) (2a+b)-(a+2b)=2a+b-a-2b=a-b

Գ) (x-2y)-(2x-4y)=x-2y-2x+4y=-x+2y

99.

Ա) (5a2-4a)-(2a2+5a)=5a2-4a-2a2-5a=3a2-9a

Բ) (3x-5x3)-(7x3-4x)=3a-5x3-7x3+4x=3a-12x3+4x

Գ) (a+b+c)+(a-b+c)=a+b+c+a-b+c=2a+2b+2c

Դ) (x-y+n)+(x-y-n)=x-y+n+x-y-n=2x-2y

100.

Ա) (x2+4x)+(x2-x+1)-(x2-x)=x2+4x+x2-x+1-x2+x=x2+4x+1

Բ) (a5+5a2+3a-a)-(a3-3a2+a)=a5+5a2+3a-a-a3+3a2-a=a5-a3+8a2+a

Գ) (x2-3x+2)-(-2x-3)=x2-3x+3=x2-x+5

Դ) (abc+1)+(-1-abc)=abc+1-1-abc=0

 

 

11.11.2019

 1. Կատարիր նման անդամների միացում:

1.png

 1. 1) 7a

  2) 2b

  3) 4x

  4) 6y

  5)  2a-8b

  6) 2x2-3x

  7) 2x+2-3y

  8) 8ab+4a+4b

  9) 2a-2b-2c

  10) -5m-5+2n

  1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

   

2.png

 1. 1) -7

  2) 14

  3) 12

  4) -46

  1. Պարզեցրու՝

   

3.png

 1. 1) a8

  2) b9

  3) –m6

  4) x8

  5) –y11

  6) c11

  7) p2+n

  8) a4+m