Դաս 53

1.Լուծիր հավասարումը:

ա) 8x + 3 = 14

X=11/8

բ) 3x – 57 = 88,

X=145/3

գ) 60+2x = 120 – x,

դ) 3x + 7 = 11,

ե) (+8) ⋅ x + 1 = +1,

զ) (–6) ⋅ x – 7 = –25

2.Կատարիր  գործողությունը.

ա) 1000 ։ 0,2=5000

բ ) -12,96 ։ 0,3=43,2

գ) 8,8 : 2,2,

դ) 169 ։ 1,3 ,

ե) 1:4

զ) 302 : 0,2

3.Կատարիր  գործողությունները.

Ա)(3/2+5/7)x3=93/14

Բ)(1/6+3/2)x2=20/6

4.Կատարի’ր  գործողությունը.

ա) 6,251 ⋅ 2=12,502

բ) 1,4 ⋅ 0,001=0,0014

գ) 7,86 ⋅ 1,2,

դ) 0,5×0,2

ե) -0,1x(-1,4)

զ) -3 x 0,0002

5.Խանութ են բերել 4 տ կաղամբ և 1600 կգ վարունգ։ Առաջին օրը վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր բանջարեղենից  են ավելի շատ վաճառել :

4000:100×40=1600

1600:100×20=320

4000-1600=2400

1600-320=1280

2400>1280

6.Հաշվիր՝

Ա)(+20.3/10)-(-8.1/4)=28.11/20

Բ)(+14.7/9)-(-28.8/9)=43.2/3

7.Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–7) > 0

դ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),

բ) (–8) · (+6) < 0,

ե) (–14) · (–12) > (–10) · (+2),

գ) (+16) · (–5) < 0,

զ) (+20) · (–1) < (–6) · (–3)։

8.Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (–21) · (|–4| + |–18|)=462

գ) (|–2|-|+4|) ։ (–1)=-1

բ) (–13) · (–5) – (–2) · |–1|)=63

դ) (|–19|+|–11|) ։ (18–(–|8|)=3

Լուծիր համակարգը՝

Ա)X-3.1/4=5.11/12

Բ)X+2.2/3=7.8/9

Գ)2/9xX=6/13

Դ)15/8xX=3/22

Լուծիր խնդիրը՝

Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ։ Քանի՞ դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։

Պարապմունք 51

Լուծիր հավասարումները՝
2x=14

X=7

3x=7

X=7/3

-5x=34

X=-34/5

-6x=-36

X=6
2x+15+5x=45+5x

X=15
11x+12x-22x+199=601

X=402

5x-4x+3x-190=10
X=50
-11x-13x+35x-99=0

X=9
28x-41+3x-607=30x+904

X=1552

2x=5

2.5

2x-125=4x-125

X=0

14x+1450-50+6x=1800+10x-100

X=30

 

Պարպմունք 50

Առաջադրանք 1.
Երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկել երկու գնացքներ։ Առաջին գնացքի արագությունը 60 կմ/ժ է, իսկ երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։ Դուրս գալուց քանի՞ ժամ անց գնացքների միջև եղած հեռավորությունը հավասար կլինի 90 կմ-ի, եթե քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը 480 կմ է։

Լուծում

60*x+70*x+90=480

60+70=130

130x=390

X=3 ժամում

Առաջադրանք 2.

Մի գրապահարանում գրքերի քանակը 4 անգամ ավելի է, քան մյուսում։ Եթե առաջին գրապահարանից մյուսը տեղափոխենք  180 գիրք, ապա նրանցում գրքերի քանակները կհավասարվեն։ Քանի՞ գիրք կա ամեն մի գրապահարանում:
Լուծում

I 4x

II 1x

4x-180=x+180

X=180+180

4x-3x=360

360:3=120

Առաջադրանք 3.

x-ի ո՞ր արժեքի դեպքում 8 ⋅ x + 5 արտահայտությունը կունենա 29 արժեքը։

8x+5=29

8x=29-5

8x=24

x=24:8

x=3

Առաջադրանք 4.

Հետևյալ խնդիրները լուծե՛ք հավասարումներ կազմելու միջոցով.
ա) Տուփի մեջ կոճակներ կային։ Երբ տուփի մեջ դրեցին ևս 30 կոճակ, նրանց քանակը դարձավ 95։ Քանի՞ կոճակ կար տուփի մեջ։

Լուծում

X=95-30

X=65

Պատ․՝ Տուփի մեջ կար 65 կոճակ

բ)Ջահի լամպերից 27-ն այրվել էին, և դահլիճը լուսավորվում էր 323 լամպով։ Ընդամենը քանի՞ լամպ կար ջահի վրա։

Լուծում

X=323+27

X=350

Պատ․՝ Ջահի վրա կար 350 լամպ

Առաջադրանք 5.

 Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 )=-1
գ) (+4 ) · (–5 ) · (+8 ) · (–2 ) · 0=0
բ) (–5 ) · (–20 ) · (+3 ) · (–7 ) · (+2 )=-4200
դ) ( –7 ) · (–100 ) · (+3 ) · (–5 ) · (–9 )=94500

Առաջադրանք 6.

Հաշվե՛ք.
ա) +380 ։ (–19)=-20
դ) –4,2 ։ (–10)=0,42
է) 0 ։ (–14)=0
բ) –600 x (–1,5)=900
ե) –53,1 ։ (+3)=-17,7
ը) 12,1 +0,11=12,21
գ) –720 x (+1,2)=-864
զ) +837 x (–0,11)=-92.07
թ) +3,9 ։ (–13)=-0.3

Առաջադրանք 7.

 

Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները։

Բաժանելին պետք է լինի +, իսկ բաժանարարը —

Առաջադրանք 8.

 

Կատարե՛ք գործողությունները.
ա) (–2) · (|–14| – |–8|)=-12
գ) (|–21|-|+4|) ։ (–5)=-3,4
բ) (–3) · (–7) – (–20) · |–4|)=101

դ) (|–9|+|–1|) ։ (0,8–|0,7|)=100

Պարապմունք 49

Դասարանական աշխատանք

ssss.png

639. Ա X=28, Բ X=-8, Է X=7/6, Բ X=-4, Ե X=-2, Ը X=6.5, Գ X=-18, Զ X=-3,

640. Ա X=-1, Դ X=2, Բ X=5, Գ X=1.5, Զ X=1,

641.Ա X=11, Դ X=12, Է X=-3, Թ X=-20, Լ X=0, Բ X=-2, Ե X=-9, Ը X=-6, Գ X=0, Զ X=-5, Ը X=2, Ի X=2.2, Ծ X=1.5

642. Ա X=2, Գ X=5, Բ X=1, Դ X=2,

643. Ա X=4,

 

 

Պարապմունք 48

Մեկ անհայտով հավասարումներ։

2+7=9 հավ. 1

3+11=14 հավ․ է

հայտնի է 3,11,14

մտքումս մի թիվ եմ պահել +34=38

x+34=38

մեկ անհատով հավասարում․

հայտնի է այս թվերը՝ 34,38

X=38-34

X=4 լուծեել հավ․ նշ․ է գտնել X-ը

լուծում արմատ

X+97=198

X=198-97

X=101

3 x X=27

X+X+X=27

X=9


Դասարանական աշխատանք

Առաջադրանք 1.

Լուծե՛ք հավասարումը.
ա) x – 832 = 174

X=832+174

X=1006

1006-832=174
գ) 1405 – x = 108,

X=1405-108

X=1297

1405-1297=108
ե) x + 818 = 896,

X=818+896

X=78

78+818=896
բ) x – 303 = 27,

X=303+27

X=330

330-303=27
դ) 84 + x = 124,

X=124-84

X=40

84+40=124
զ) 2003 + x = 4561։

X=4561-2003

X=2558

2003+2558=4561
Առաջադրանք 2.

Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.
ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19:

X+4=19

X=19-4

X=15

15+4=19
բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7:

X-10=7

X=10+7

X=17

17-10=7
գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:

35-X=5

X=35-

X=30

35-30=5
դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:

11+X=25

X=25-11

X=14

11+14=25
ե) x թվի կրկնապատիկին գումարել են 7 և ստացել են 8:

2X+7=8

X=0,5
զ) 15-ից հանել են x թվի եռապատիկը և ստացել են 3:

4×3=12

15-12=3

X=3
Առաջադրանք 3.
Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.
ա) x – 3 = 0, այո
գ) x – 5 = 0, ոչ
ե) 7 – x = 0, ոչ
բ) 3 – x = 0, այո
դ) 2 ⋅ x = 6 այո
զ) x = 6 – x: այո

Առաջադրանք 4.

Ո՞ր հավասարումների արմատն է 1 թիվը.
ա) 2 ⋅ x = 5, ոչ
գ) x = 1, այո
ե) 6 ⋅ x + 8 = 14, այո
բ) 4 ⋅ x = 0, ոչ
դ) 7 ⋅ x = 7, այո
զ) 8 – x = 7: այո

Առաջադրանք 5.

Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.
ա) x < 3, այո
գ) x > 4, ոչ
ե) 5x > 0, այո
բ) 2x < 3 ,ոչ
դ) 3x > 4,այո
զ) 8 – x < 10: այո

Պարապմունք 48

4,41։2,1=44,1:21=2,1

5,76:2,4=57,6:24=2,4

3,25:0,5=32,5:05=6,5

1:8=10:8=0,125

2,45:0,0001=0,0001

 

1177. Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 1000 ։ 0,25=4000

դ) 1295 ։ 0,37=3500

է) 888 : 0,37=2400
բ) 169 ։ 1,3 =130

ե) 276 ։ 2,3=120

ը) 302 : 0,2=1510
գ) 7920 ։ 3,6=2200

զ) 10572 ։ 8,81=1200

թ) 4451 : 44,51=100

1180. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան
նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) 1234 ։ 26 > 12,34 ։ 26

գ) 0,1901 ։ 2 < 1901 ։ 2 ,
բ) 741 ։ 9,4 > 74,1 ։ 9,4

դ) 7,26 ։ 5,17 < 7260 ։ 5,17 ։

1184. Ինչի՞ է հավասար 1,73 , 2,563 , 0,82 , 11,729 , 1,6 , 529,1 , 837,2, 61,9,
0,01 թվերից ամենամեծի և ամենափոքրի գումարը։

0,01+837,2=837,201

1155. Ճանապարհորդը 4 ժ քայլել է 5,2 կմ/ժ արագությամբ և 3 ժ՝
4,8 կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ է նա անցել։

 

Պարապմունք 47 | Տասնորդական կոտորակների բաժանում (II եղանակ)

Տասնորդական կոտորակների բաժանումը

II եղանակ

Բնական թվերի դեպքում։

156:12=13

625:5=125

Տասնորդական կոտորակների դեպքում։

15,6:12=1,3

16,9:1,3=169:13=13

2,48:0,01=248:1=248

Դասարանական աշխատանք Читать далее «Պարապմունք 47 | Տասնորդական կոտորակների բաժանում (II եղանակ)»

Պարապմունք 46

Հարցերի քնարկում

6,03=603/100

0,005=5/1000

-0,1212=-1212/10000

-15,007=-15007/1000

6,0901=60901/10000

0,01=1/100

2,004=2004/1000

-24,91=2491/100

-0,07=-7/100

-0,0007=7/10000

-0,17=-17/100

6,5152=65152/10000

0,004=4/1000

1,004=1004/1000

—————————————-

Առաջադրանք 1.

Թիվը գրիր կոտորակի տեսքով՝
ա) 0,9382=9382/10000
դ) 11,0625=110625/10000
է) 200,18=20018/100
բ) 28,7=287/10
ե) 80,01=8001/100
ը) 567,9111=5679111/10000
գ) 0,05621=005621/100000
զ) 6,00009=600009/100000
թ) 0,0008=8/10000

Առաջադրանք 2.
Հաշվե՛ք
ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=-16,854
գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6,1046
բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7,5839
դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0,089

Առաջադրանք 3.
Հաշվե՛ք
ա) 0,1 ⋅ (81,34 + 6,73)=8,807
դ) (9,4 – 8,7) ⋅ 1,4=0,98
բ) 5,6 ⋅ (7,4 – 3,9)=19,6
ե) (8,5 + 6,12) ⋅ 2,3=33,626

Պարապմունք 45

Առաջադրանք 1.
Կոտորակը գրիր դիրքային գրառումով՝
32/10=3,2
234/10=23,4
29099/100000=0,29099
4505/10=450,5
2/100=0,02
1/10000=0,0001
56/100=0,56
11/10000=0,011

Առաջադրանք 2.
Տասնորդական կոտորակը գրիր սովորական կոտորակի տեսքով՝
1,2=12/10
0,23=23/100
0,008=8/1000
1,0003=10003/10000
2,3501=23501/10000
1789,1=17891/10000
23,0007=230007/100000

Առաջադրանք 3.
Գրիր տասնորդական կոտորակի օրինակներ/5 հատ/
ա/   Յուրաքանչյուրը մեծացրու տաս անգամ:

10/10 100/100 1000/1000 10000/10000 100000/100000
բ/ Յուրաքանչյուրը փոքրացրու  հարյուր  անգամ:
100000000/100000000 1000000/1000000 10000/10000 100/100 1/10
Առաջադրանք 4.
Կատարիր գործողությունը՝
1, 23+2, 34=3,57
-1, 56+1, 56=3,12
34-1,4=32,6
24, 678-1, 7=22,978
56,6-56=0,6
15,2×3=45,6
24×1,1=26,4
0,2x(-0,02)=-0,004
35,5:5=7,1
4,8:1,2=4
Առաջադրանք 5.
Աշխատանք գրքից՝ 1026

1026. Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը.
ա) զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական,
0,01
բ) յոթ ամբողջ քսանհինգ հազարերորդական,
7,025
գ) երեսուներկու ամբողջ տասնութ տասհազարերորդական,
32,0018
դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական,
0,237
ե) մինուս հարյուր ութսունյոթ ամբողջ երեք հարյուր իննսուն

հազարերորդական։

-187,390

Պարապմունք 44

Տասնորդական կոտորակների բաժանումը

I եղանակ

2,24:0,2=224/100:2,10=112/10×10/2=112/10×1/1=11,2

-1,69:(-1,3)=169/100:13/10=169/100×10/13=13/10=1,3

Առաջադրանք  1.
 Կատարել բաժանում

ա/ 1,161 :  0,1=1161/1000:1/10=1161/1000×10/1=1161/100=11,61

բ/(+59,59 )  : (-  0,01)=5959/1000:(-1/100)=5959/1000x(-100/1)=5959/100x(1/1)=

գ/  —  2,4:0,1 =                                դ/2, 25:5=

ե/    -3,69:0,3=                              զ/ 4,8:1,2=

է/     2,5:5 =                                    ը/-9,9:1,1=

թ/   125,5:5=                                  ժ/12,1:1,1=

Առաջադրանք  2.

    Կատարել տասնորդական կոտորակների հանում

 

ա/  101,5 – 5,806 =           բ/ 9,21  — 16,5=
Առաջադրանք  3.

 Կատարեք բազմապատկում

      ա/( -2,29)  ∙  ( +5,5) =                բ/-1,9  1∙1,1=


Աշխատանք գրքից՝ 1174, 1177
Խնդիր ֆլեշմոբից՝

3*6*7 արտահայտության մեջ *-ը փոխարինեք միևնույն թվանշանով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի: