Հաշվետվություն | Երրորդ ուսումնական շրջան

https://soundcloud.com/user-990419402/z4zmrsxrbqeh Հանրահաշիվ  Հայոց լեզու Մեդիատեխնոլոգիա Պատմություն Քիմիա Ֆիզիկա Աշխարհագրություն Երկրաչափություն Կենսաբանություն Տեխնոլոգիա Գրականություն Русский язык English   

Քիմիա / տեսադաս

1*Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ մտնում են. ա) երկաթի մեկ ատոմ եւ քլորի երեք ատոմ-FeCl3 բ) ալումինի երկու ատոմ եւ թթվածնի երեք ատոմ-Al2O3 գ) կալցիումի մեկ ատոմ, ածխածնի մեկ ատոմ եւ թթվածնի երեք ատոմ-CaCO3 2*Հաշվե՛ք տրված նյութերի հարաբերական մոլե­կուլային զանգվածները: Mr(FeCl3)=Ar(Fe)+3*Ar(Cl)=56+3*35=161 Mr(Al2O3)=2*Ar(Al)+3*Ar(O)=2*27+3*16=102 3*vՀաշվե՛ք տարրերի զանգվածային բաժին­ ները տոկոսներով՝ ըստ … Читать далее Քիմիա / տեսադաս

Քիմիա / Տեսադաս

1.……Որոշել Էթանում. տարրերի զանգվածների հարաբերությունը 2Ar(C):6Ar(H)=24:6=12:3 զանգվածային բաժինները, Mr(C₂H₆)=2 Ar (C) + 6 Ar (H)=2×12+6×1=30 ω(C)=2×12/30=0.8 0.8×100=80% ω(H)=6×1/30=0,2 0,2×100=20 հարաբերական մոլեկուլային  զանգվածը Mr(C₂H₆)=2 Ar (C) + 6 Ar (H)=2×12+6×1=30 մեկ մոլեկոլի բացարձակ զանգվածը: Mr(C2H6)=2Ar(C)+6Ar(H)=24+6=30 30×1,66×10-24=49,8×10-23

Քիմիա 20-24

1*Ո՞ր զույգում վերցված նյութերում է թթվածին տարրի զանգվածային բաժինը նույնը. 1) HNO3 եւ HPO3 2) H3PO4 եւ H2SO4 3) Al2O3 եւ CrO3 4) Al2O3 եւ Cr2O3 2*Հաշվե՛ք հետեւյալ նյութերը կազմող տարրերի զանգվածային բաժինները (%)`ըստ հետեւյալ բանաձեւերը ա)Na2SO3, բ)AgNO3,գ)CaC2,դ)CO Mr(Na2SO3)=2Ar(Na)+Ar(S)+3Ar(O)=2×23+32+3×16=126 ω(H)=2×23/126=0,36 0,36×100=36% ω(S)=1×32/126=0,25 0,25×100=25% ω(O)=3×16/126=0,38 0,38×100=38% Mr(AgNO3)=1.Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=1×108+14+3×16=170 ω(Ag)=1×108/170=0,63 0,63×100=63% ω(N)=1×14/170=0,08 0,08×100=8% ω(O)=3×16/170=0,28 0,28×100=28%   Mr(CaC2)=1.Ar(Ca)+2Ar(C)=40+2×12=68 ω(Ca)=1×40/68=0,58 … Читать далее Քիմիա 20-24

Քիմիա | Տեսադաս

1.Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում. KNO3=39:14:48 Na2SO4=46:32:64=23:16:32 2.Հաշվե՛ք H2SO4,H3PO4 նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները: Mr(H2SO4)=2*Ar(H)+Ar(S)+4*Ar(O)=2*1+32+4*16=98 Mr(H3PO4)=3*Ar(H)+Ar(P)+4*(O)=3*1+31+4*16=98 3.Հաշվել կերակրի սոդայի մեկ մոլեկուլի բացարձակ զանգվածը:  Mr(NaHCO₃)=Ar(Na)+Ar(H)+Ar(C)+3*Ar(O)=23+1+12+3*16=108 108*1,66*10-24=17,928*10-23

Քիմիա

21.7:3 22.7:3 23.3:2 ա)Hg սնդիկ բ)Br բրոմ ա)Ջրածինը մետաղ չէ, իսկ Նատրիումը մետաղ է։Նատրիումը ունի 3s տարր, իսկ Ջրածինը ունի 1s տարր: բ)Թթվածինը և Ֆտորը մետաղ են։Ֆտորը ունի 2s^2 և 2p^5 տարր, իսկ Թթվածինը ունի 2s^2 և 2p^4 տարր: գ)Մագնեզիումը և Կալցիումը մետաղ են։Կալցիումը ունի 4s^2 տարր, իսկ Մագնեզիումը ունի 3s^2 տարր: դ)Ծծումբը մետաղ չէ,իսկ … Читать далее Քիմիա

Քիմիա 30-5 / Տեսադաս

Նյութի անվանումը Ջուր Քանի ատոմ կա ,ամեն մի տարրից տվյալ նյութի մոլեկուլում   2 ատոմ-H 1 ատոմ-O Ի՞նչ քիմիական տարրերից է կազմված ․նշել դրանց անվանումները և հարաբերական ատոմային զանգվածները H ջրածին-1 O թթվածին-16 Ագրեգատային վիճակը Հեղուկ Նյութը պարզ է ,թ՞ե բարդ Նյութը բարդ է Նշել կենցաղում դրանց կիրառման ժամանակ որևէ ֆիզիկական կամ քիմիական երևույթ ,որը տեղի է ունենում տվյալ … Читать далее Քիմիա 30-5 / Տեսադաս

Մարտի 16-20 | Քիմիա

1Հաշվե՛ք ծծմբական թթվում տարրերի զանգ­վածային հարաբերությունները, որի քիմիական բանաձեւն է H2SO4: H2=ջրածնի երկու ատոմ=1x2=2 S=ծծումբի մեկ ատոմ=1x32=32 O4=թթվածնի չորս ատոմ=16x4=56 2…Հաշվե՛ք ծծմբական թթվի հարաբերական մո­լեկուլային զանգվածը, որի քիմիական բանաձեւն է H2SO4 (հաշ ­ երկու ­ էս ­ Օ ­ չորս): H2=1x2=2 S=1x32=32 O4=16x4=56 56+2+23=81 3…Քիմիական տարրի ատոմի իրական զանգ­վածը 2.33.10­26 կգ է: Որքա՞ն է այդ … Читать далее Մարտի 16-20 | Քիմիա

Քիմիա նախագիծ 2-6

Ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչ միջոցները լայնորեն կիրառվում է հիվանդանոցներում, որպես հակասեպտիկ օճառի այլընտրանք: Հիվանդանոցային պայմաններում ձեռքի ախտահանումը ունի երկու ֆունկցիա` ձեռքի հիգիենիկ մաքրում և ձեռքի վիրաբուժական ախտահանում: Հակասեպտիկ օճառների համեմատ, ալկոհոլային ախտահանիչները ունեն ավելի արդյունավետ հակաբակտերիալ հատկություններ և մաշկի համար ավելի անվնաս են: Նույն բաղադրիչները, որոնք օգտագործվում են առանց դեղատոմսի տրվող ձեռքի ախտահանիչ միջոցներում, օգտագործվում են … Читать далее Քիմիա նախագիծ 2-6

Մարտի 2-6 | Քիմիա

1.Սահմանե՛ք քիմիական բանաձեւ հասկացությունը: Քիմիական բանաձև, քիմիական տարրերի նշանների օգնությամբ մաքուր նյութի բաղադրությունն արտահայտող բանաձևեր։ Նյութի պարզագույն քիմիական բանաձևը ցույց է տալիս նրա որակական և քանակական բաղադրությունը։ Քիմիական բանաձև կազմող նշանները ցույց են տալիս, թե որ քիմիական տարրերն են մտնում տվյալ նյութի բաղադրության մեջ։ Քիմիական բանաձևում, տարրերի նշաններից աջ, ներքևում գրվող ինդեքսներով (1-ը չի գրվում) ցույց են տրվում նյութում տարրերի հարաբերական (մոլային) պարունակությունները՝ Н2О, Al2O3, С6Н6, Na2SO4, С12Н22О11 և … Читать далее Մարտի 2-6 | Քիմիա