My hero

My hero is my parents. My father is 46 and he is working in airoport. My mum is 46 and she is a houswife. My parents help me growing up, telling me what is right and wha is wrong, teaching me things that I don’t know, helping me when I got hurt, and they give me advices.

Реклама

Check my progress

1 a.png

 1.  My uncle lives (live) in that house over there.
 2.  Do you like (like) listening to CD’s?
 3.  Alex and Sarah play (play) computer games every weekend
 4.  My father doesn’t like (not like) the same music as me
 5.  Our teacher hardly ever gives (give) us a lot of homework
 6.  Does your mother work on Saturdays?
 7.  Yes she works.
 8.  Do they write (write) a lot of emails?
 9.  Don’t get up (not get up) early at the weekend

2 a.png

1.usMci-Music

2.marDa-Drama

3.sthMa-Maths

4.shinglE-English

5.niecSec-Siencec

6.ortHiys-History

7.rnecFh-French

8.agGyehorp-Gyagrophe

9.logonyeTch-Technologye

10.yesCmtrih-Chemistry

1 b.png

 1. My mum usually works (work) in London, but this week she working (work) in New York
 2. I am reading (read) a magazine at the moment. It’s strange, because I don’t usually read (not read) magazines
 3. We don’t watch (not watch) television very often, but we watch (watch) an interesting programme at the moment.
 4. Does your friends always swim (swim) in the sea?
 5. No, not always, they swim (swim) in the pool today.
 6. Karen’s not in her room. Is she help (help) Dad in the kitchen.
 7. No, she is (be). Is having (have) a shower

2 b.png

Hobbies and interests

listening to music

playing the guitar

dancing

Housework

doing the ironing

cleaning the windows

tidying up

 

 

 

 

 

English translate

Recently Steve had a car accident. So he put his car in the garage to carry out the repair work. Since he had to go to the job daily, he decided that until the car is ready, he will travel by the metro train. One day, he noticed a homeless guy at the train station at night. He felt pity for him, so he gave him some change from his pocket.

The homeless guy thanked him for it. Next day again, he noticed the homeless guy at the same place. This time Steve though to get him something to eat, so he went outside the station and brought him a meal. The homeless guy thanked him for his kindness. But Steve got curious and asked him, “How did you get to this point?”

The homeless guy looked up at him and with a smile, he said, “By Showing Love.” Steve didn’t understand it, so he asked him, “What do you mean by that?” The homeless guy replied that “Throughout my whole life, I made sure that everyone was happy. No matter what was going right or wrong in my life, I always helped everyone.”

Steve asked him, “Do you regret it?” To which the homeless man replied, “No, It just hurts my soul that the very people I gave the shirt off my back to wouldn’t give me a sleeve of that same shirt when I was in need. Son, It is better to build your own house and invite someone in for shelter than to hand them your bricks while you are building yours. Because one day you will turn around and look at the spot where you had planned to build your house. It will be an empty lot. Then you are the one looking for bricks.”

Steve understood what the homeless guy meant and thanked him for the good advice.

Վերջերս Սթիվը ավտովթար էր ունեցել:Այսպիսով, նա իր մեքենան տեղադրեց ավտոտնակում ՝ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու համար:Քանի որ նա ստիպված էր ամեն օր գնալ աշխատանքի, նա որոշեց, որ քանի դեռ մեքենան պատրաստ չէ, նա ճանապարհորդելու է մետրոյի գնացքով:Մի օր նա գիշերը երկաթուղային կայարանում նկատեց անօթևան տղայի: Նա իր համար խղճահարություն զգաց, ուստի նրան գրպանից որոշ փոփոխություն կատարեց: Անօթևան տղան շնորհակալություն հայտնեց դրա համար:Հաջորդ օրը նա նույն վայրում նկատեց անօթևան տղային:Այս անգամ Սթիվը թեև նրան ուտելու բան ուներ, ուստի նա գնաց կայանից դուրս և նրան բերեց մի կերակուր:Անօթևան տղան շնորհակալություն հայտնեց նրան բարության համար:Բայց Սթիվը հետաքրքրվեց և հարցրեց նրան. «Ինչպե՞ս հասաք այս պահին: Սթիվը հարցրեց նրան. «Դուք ափսոսում եք:»Ոչ, ինձ ուղղակի ցավ է պատճառում, որ այն նույն մարդիկ, ում ես իմ մեջքից վերնաշապիկը տվեցի, ինձ այդ վերնաշապիկը չտվեցին, երբ ես կարիքի մեջ էի։Որդին, ավելի լավ է կառուցել ձեր սեփական տունը եւ հրավիրել մեկին, որպես ապաստան, քան հանձնել նրանց իրենց Աղյուսներ, իսկ դուք կառուցեք ձեր սեփականը: Քանի որ մի օր դուք շրջվում եք և նայում այն վայրին, որտեղ դուք ծրագրել եք կառուցել ձեր տունը:Դա կլինի դատարկ հողամաս, ապա դու այն մեկն ես, ով փնտրում էր աղյուսներ։ Սթիվը հասկացավ, թե ինչ նկատի ունի անօթևան տղան և շնորհակալություն հայտնեց նրան լավ խորհուրդների համար: 

Բարոյականություն. Ուրիշներին օգնելը ամենևին էլ վատ բան չէ: Բայց երբեմն, երբ մենք օգնում ենք ուրիշներին, մենք մոռանում ենք մեր սեփական խնդիրները և կարիքները: Պետք է հիշել, որ երբեմն կիսելն ավելի լավ է, քան տալը: Դուք կարող եք շատ ավելին անել ՝ գտնվելով ուժեղ դիրքում, փոխարենը ձեզ թույլ իրավիճակի մեջ գցեք:

Անգլերենի նախագծերի հաշվետվությունը և արցյուքները

 1. Project ” Winter Sports”-https://armangevorgyanblog.wordpress.com/2019/05/15/winter-sports/
 2. Project “The seven wonders of the world”
 3. Project “My Hobby-https://armangevorgyanblog.wordpress.com/2019/02/26/hobby/
 4. Project “Mother’s day”-https://armangevorgyanblog.wordpress.com/2019/03/13/mothers-day-postcard/
 5. Project “Easter in Armenia and in my family”-https://armangevorgyanblog.wordpress.com/2019/04/03/easter-in-my-house/
 6. Project ” A tourist leaflet”-https://armangevorgyanblog.wordpress.com/2019/04/11/madrid/
 7. Project “A poster presentation about a band or singer”-https://armangevorgyanblog.wordpress.com/2019/04/23/marshmello-christopher-comstock/
 8. Project “A presentation on changes in your country”
 9. Project “Seasons”-https://armangevorgyanblog.wordpress.com/2019/05/08/classwork-08-05-2019/

https://armangevorgyanblog.wordpress.com/2019/05/07/seasons-of-the-year/

 1. Համագործակցային նախագիծ. /Collaborative project/Թարգմանություններ / translations /

  Մեծագույն իմաստնություն

Translation project

What you order, you get it? |Translate project

 

 

 

Winter sports

 • Do you play any sports?

Yes, I playing football and ping-pong

 • What sports are you good at?

I goot at football

 • What do you think is the most popular sport in the world?

For me football

 • What is your favorite winter sport?

My favorite winter sport is skiing.

 • What sports do you like to watch on TV?

I like watch in TV football match.

 • What new sports would you like to try?

I like to try tennis sport.

 • What sport do you think is the most dangerous?

I think the most dangerous is boxing.

 • Do you like skateboarding?

Yes, I like